Plan:
Bestemmingsplan Beuningse Plas / Uitbreiding Waterplas
Status:
vastgesteld
Plantype:
bestemmingsplan
IMRO-idn:
NL.IMRO.02090000018522-
Artikel 11. Wijzigingsbevoegheden
Inhoudsopgave
11.1 Verschuiven bestemmingsgrenzen

Burgemeester en wethouders kunnen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, het plan wijzigen teneinde de bestemmingsgrens van de waterplas en daarmee tevens de betrokken aangrenzende bestemmingsgrenzen met maximaal 20 meter te verschuiven indien zulks noodzakelijk is in verband met de zandwinning en/of vanuit landschappelijke inpassing noodzakelijk is, mits het woon- en leefklimaat niet onevenredig wordt aangetast. Deze wijziging mag slechts worden verleend nadat de procedure als bedoeld in artikel 12.2 is gevolgd.