Plan:
Bestemmingsplan Beuningse Plas / Uitbreiding Waterplas
Status:
vastgesteld
Plantype:
bestemmingsplan
IMRO-idn:
NL.IMRO.02090000018522-
Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze voorschriften wordt verstaan onder:

Inhoudsopgave
1. bestemmingsplan of plan:

het Bestemmingsplan Beuningse Plas / Uitbreiding Waterplas bestaande uit de plankaart en deze voorschriften;

2. (plan)kaart:

de plankaart, tekeningnummer 018522.11.s01;

3. aan huis verbonden beroep:

een dienstverlenend beroep, dat in een woning wordt uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;

4. bebouwing:

één of meer gebouwen en/of andere bouwwerken;

5. bebouwingspercentage:

het percentage van het bouwperceel, voorzover gelegen binnen het plangebied, dat ten hoogste mag worden bebouwd;

6. bestaand:
  • bij bouwwerken: bestaand ten tijde van de terinzagelegging van het uitwerkingsplan als ontwerp;
  • bij gebruik: bestaand ten tijde van het van kracht worden van het betreffende gebruiksverbod;

7. bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk;

8. bouwlaag:

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder;

9. bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop krachtens het plan een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten;

10. bouwwijze:

de wijze waarop het op een bouwperceel gelegen hoofdgebouw al dan niet is verbonden met het hoofdgebouw op een aansluitend bouwperceel. Dit is vrijstaand op geen enkele wijze verbonden met een andere woning;

11. bijgebouw:

een (deel van een) gebouw dat door zijn constructie of afmetingen ondergeschikt is aan een op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw; dit kan zijn in de vorm van een aanbouw, een uitbouw dan wel een vrijstaand bijgebouw;

12. detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;

13. dienstverlening:

het bedrijfsmatig verlenen van diensten, niet zijnde een seksinrichting;

14. hoofdgebouw:

een (deel van een) gebouw dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmetingen dan wel gelet op de bestemming als belangrijkste gebouw valt aan te merken;

15. kiosk:

een gebouw van beperkte omvang dat bedoeld is om de vertoeffunctie te veraangenamen door het ter plaatse aan passanten te koop aanbieden van producten zoals souvenirs, kranten, tijdschriften, versnaperingen, niet-alcoholische en licht alcoholische dranken alsmede rookwaren;

16. onderbouw:

een gedeelte van een gebouw, dat wordt afgedekt door een vloer waarvan de bovenkant minder dan 1,50 m boven het gemiddelde peil van het aansluitend afgewerkte terrein is gelegen;

17. peil:
  • voor gebouwen, waarvan de toegang onmiddellijk aan de weg grenst: de hoogte van de weg ter plaatse van de hoofdtoegang;
  • voor andere bouwwerken binnen de bestemming "Water": de hoogte van de bovenzijde van het heersende waterpeil;
  • in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld;

18. recreatief medegebruik:

vorm van recreatie waarvoor geen specifieke inrichting van het gebied noodzakelijk is, maar waarvoor kan worden volstaan met de voorzieningen die reeds ten behoeve van de hoofdfunctie aanwezig zijn en ondergeschikte voorzieningen zoals bewegwijzeringsbordjes en draaihekjes;

19. sanitaire voorziening:

een (gedeelte van een) gebouw dat bedoeld is om de dagrecreatieve functie van het omliggende gebied te ondersteunen door het ter plaatse aan recreanten aanbieden van mogelijkheden tot was- en kleedgelegenheid, toiletgebruik e.d.;

20. seksinrichting:

een gelegenheid waarin beroepsmatig of bedrijfsmatig:

  • voorstellingen en/of vertoningen van hoofdzakelijk erotische aard plaatsvinden, en/of
  • verkoop en/of uitstalling van hoofdzakelijk goederen van erotische aard plaatsheeft, en/of
  • tegen vergoeding seksuele diensten worden verricht;

21. Wet geluidhinder:

Wet van 16 februari 1979 (Stb. 99), houdende regels inzake het voorkomen of beperken van geluidhinder, zoals deze luidde ten tijde van het ter visie leggen van het ontwerp van dit uitwerkingsplan;

22. Wet op de economische delicten:

Wet van 22 juni 1950, Stb. K 258, houdende vaststelling van regelen voor de opsporing, de vervolging en de berechting van economische delicten, zoals deze luidt op het moment van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan;

23. Wet op de Ruimtelijke Ordening (W.R.O.):

Wet van 5 juli 1962 (Stb. 286), houdende vaststelling van nieuwe voorschriften omtrent de ruimtelijke ordening, zoals deze luidt ten tijde van het ter visie leggen van het ontwerp van dit uitwerkingsplan;

24. woning:

een complex van ruimten, inclusief aan- en uitbouwen, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden;

25. Woningwet:

Wet van 29 augustus 1991 (Stb. 439), houdende regels inzake het bouwen en de volkshuisvesting, zoals deze luidt ten tijde van het tervisie leggen van het ontwerp van dit plan.