Plan:
Bestemmingsplan Beuningseplan De Rietlanden
Status:
vastgesteld
Plantype:
bestemmingsplan
IMRO-idn:
NL.IMRO.02090000014488-
Artikel 8. gebruiksbepaling
  1. Het is verboden de in dit artikel bedoelde gronden en opstallen te gebruiken of te laten gebruiken in strijd met de bestemming.
  2. Als gebruik in strijd met de bestemming wordt in ieder geval beschouwd:
    1. het gebruik van de gronden binnen de bestemming "Woondoeleinden" (artikel 6) voor opslag, behoudens opslag ten behoeve van de woonfunctie;
    2. het gebruik van de gronden en opstallen voor detailhandel, behoudens voor zover dit volgens deze voorschriften uitdrukkelijk is toegestaan;
    3. het gebruik van gronden en opstallen voor een seksinrichting.
  3. Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het in lid a. vervatte verbod, indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.
  4. Overtreding van het bepaalde in lid a. is een strafbaar feit als bedoeld in artikel 59 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.