Plan:
Bestemmingsplan Kern Beuningen, deelplan 1
Status:
vastgesteld
Plantype:
bestemmingsplan
IMRO-idn:
NL.IMRO.02090000018380-
Artikel 9. molen
Inhoudsopgave
9.1 Doeleindenomschrijving

De als "Molen" op de plankaart aangegeven gronden zijn bestemd voor de instandhouding en/of het herstel van de bestaande molen en zijn cultuurhistorische en beeldbepalende waarden met de bijbehorende bebouwing en voorzieningen.

9.2 Bebouwing

De bouwmogelijkheden zijn begrensd door het opnemen van situerings- en maatvoeringseisen voor de gebouwen en andere bouwwerken.

9.2.1. Situeringseisen gebouwen en andere bouwwerken

De situering van gebouwen en andere bouwwerken is beperkt tot bepaalde zones. Daartoe zijn op de plankaart een "zone hoofdgebouwen", een "zone bijgebouwen" en een "zone geen gebouwen toegestaan" aangegeven.

  1. Molen
    De molen is alleen toegestaan binnen de op de plankaart aangegeven "zone hoofdgebouwen.
  2. Bijgebouwen
    Bijgebouwen mogen alleen worden uitgebreid en/of gebouwd op gronden gelegen binnen de op de plankaart aangegeven "zone bijgebouwen" en/of "zone hoofdgebouwen".
  3. Andere bouwwerken
    Andere bouwwerken mogen uitsluitend worden uitgebreid en/of gebouwd binnen de op de plankaart aangegeven "zone hoofdgebouwen", "zone bijgebouwen" en "zone geen gebouwen toegestaan".

9.2.2. Maatvoeringseisen gebouwen en andere bouwwerken

In dit artikellid worden de bouwmogelijkheden zoals genoemd in 9.2.1. verder begrensd door de maatvoering voor gebouwen en andere bouwwerken te beperken.
De bestaande goot- c.q. bebouwingshoogte van de gebouwen mag niet worden verhoogd.
Andere bouwwerken mogen een bebouwingshoogte hebben van maximaal 2 m, met dien verstande dat vr de voorgevelrooilijn de bebouwingshoogte maximaal 1 m bedraagt.
Antennemasten en schotelantennes zijn uitsluitend toegestaan aan de van de weg afgekeerde zijde van een hoofd- of bijgebouw; de hoogte van deze antennes mag niet meer bedragen dan de bestaande bebouwingshoogte van het betreffende gebouw.