Plan:
Bestemmingsplan Kern Beuningen, deelplan 1
Status:
vastgesteld
Plantype:
bestemmingsplan
IMRO-idn:
NL.IMRO.02090000018380-
Artikel 8. Bedrijven
Inhoudsopgave
8.1 Doeleindenomschrijving

De als "Bedrijven" op de plankaart aangegeven gronden zijn bestemd voor:

 1. kantoordoeleinden ter plaatse van de aanduiding "kantoren";
 2. winkel-, kantoor-, en ambachtelijke en dienstverlenende doeleinden ter plaatse van de aanduiding "centrumvoorzieningen";
 3. praktijkruimten ter plaatse van de aanduiding "praktijkruimte";
 4. bedrijven, zoals genoemd in de categorieŽn 1 en 2 van de als bijlage bij deze voorschriften gevoegde Staat van bedrijfsactiviteiten, en bijzondere detailhandel ter plaatse van de aanduiding "lichte bedrijven";

Een en ander met de bijbehorende bouwwerken en voorzieningen.

8.2 Bebouwing

De bouwmogelijkheden zijn begrensd door het opnemen van situerings- en maatvoeringseisen voor gebouwen en andere bouwwerken.

8.2.1. Situering gebouwen en andere bouwwerken

De situering van gebouwen en andere bouwwerken is beperkt tot bepaalde zones. Daartoe zijn op de plankaart een "zone hoofdgebouwen", "zone bijgebouwen" en een "zone geen gebouwen toegestaan" aangegeven.

 1. Hoofdgebouwen
  Hoofdgebouwen mogen alleen worden uitgebreid en/of gebouwd binnen de op de plankaart aangegeven "zone hoofdgebouwen".
 2. Bijgebouwen
  Bijgebouwen mogen alleen worden uitgebreid en/of gebouwd op gronden gelegen binnen de op de plankaart aangegeven "zone hoofdgebouwen" en/of de "zone bijgebouwen".
 3. Andere bouwwerken en aan gebouwen aan te bouwen kleine bouwwerken.
  Andere bouwwerken en aan gebouwen aan te bouwen kleine bouwwerken – zoals portieken, erkers en balkons – mogen uitsluitend worden uitgebreid en/of gebouwd binnen de op de plankaart aangegeven "zone hoofdgebouwen" en/of de "zone geen gebouwen toegestaan".

8.2.2. Maatvoering gebouwen en andere bouwwerken

In dit artikellid worden de bouwmogelijkheden zoals genoemd in 8.2.1. verder begrensd door de maatvoering van gebouwen en andere andere bouwwerken te beperken,
De gronden gelegen binnen de "zone hoofdgebouwen" mogen geheel worden volgebouwd. Voor het overige dienen de gronden toegestane bouwwerken dienen te voldoen aan de in de "tabel bebouwingsregels bedrijven" opgenomen bebouwingseisen.
Wanneer wordt gebouwd binnen de op de plankaart aangegeven cirkel van de "100 m beschermingszone molenbiotoop" gelden overigens extra beperkingen in maatvoering; zie artikel 12 van deze voorschriften

De tabel "8.2.2.: maatvoering gebouwen en andere bouwwerken" is voor de webeditie opgenomen in de PDF Bijlagen bij voorschriften

8.3 Vrijstellingen
8.3.1. Vrijstelling t.b.v. het vestigen van vergelijkbare bedrijven binnen de gronden met de aanduiding "lichte bedrijven"

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen teneinde op de gronden met de aanduiding "lichte bedrijven" bedrijven toe te staan die wat betreft invloed op het milieu vergelijkbaar zijn met de in de bijlage Staat van bedrijfsactiviteiten genoemde bedrijven in de categorieŽn 1 en 2, mits:

 1. Het nieuw te vestigen bedrijf geen grotere belasting veroorzaakt dan het bestaande bedrijf;
 2. Geen onevenredige afbreuk wordt toegebracht aan het woon- en leefmilieu;
 3. Voor het overige wordt voldaan aan de bebouwingseisen, zoals deze voor de onderhavige gronden staan vermeld in artikel 8;
 4. De procedure als bedoeld in artikel 16.1. is gevolgd.

8.3.2. Vrijstelling t.b.v. het vestigen van detailhandel in meubelen, keukens, sanitair en tegels binnen de gronden met de aanduiding "kleine bedrijven"

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen teneinde op de gronden met de aanduiding "kleine bedrijven" detailhandel toe te staan in meubelen, keukens, sanitair en tegels, mits:

 1. een ruimtelijke inpassing in een winkelcentrum c.q. de woonbebouwing niet mogelijk is;
 2. de vestiging geen structurele verstoring van het bestaande voorzieningenpatroon met zich meebrengt;
 3. geen onevenredige afbreuk wordt toegebracht aan het woon- en leefmilieu;
 4. Voor het overige wordt voldaan aan de bebouwingseisen, zoals deze staan vermeld in artikel 8;
 5. De procedure als bedoeld in artikel 16.1. is gevolgd.
8.3.3. Vrijstelling maatvoering praktijkruimte

Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in de "tabel bebouwingsregels bedrijven" ten behoeve van de praktijkruimte ter plaatse van het op de plankaart aangegeven adres Molenstraat 36:

 1. teneinde de goothoogte en/of bebouwingshoogte met maximaal 10 % te verhogen;
 2. teneinde de dakhelling met maximaal 20 % te vergroten of te verkleinen.

Deze vrijstellingen kunnen uitsluitend worden verleend met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 1. er mag geen onevenredige afbreuk wordt toegebracht aan de gebruiksmogelijkheden van de belendende erven;
 2. de vrijstelling mag enkel worden verleend indien ook ten behoeve van de woningen van het aangebouwde woningblok een zelfde bebouwing qua maatvoering en situering wordt gebouwd;
 3. de procedure als bedoeld in artikel 16.1. dient te worden gevolgd.

8.3.4. Wijzigingen naar woongebied.

Burgemeester en wethouders zijn ingevolge artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bevoegd om bedrijven te wijzigen in woningen met de bijbehorende bouwwerken en voorzieningen, waarbij aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan:

 1. uit een onderzoek naar de bodemkwaliteit moet blijken dat de bodem geschikt is voor de nieuwe functie;
 2. de bepalingen van de Wet geluidhinder moeten in acht worden genomen;
 3. op de plankaart wordt de nieuwe situatie ingetekend;
 4. de bepalingen van artikel 5 (Woongebied) worden van toepassing verklaard;
 5. de procedure als bedoeld in artikel 16.2. dient te worden gevolgd.