Plan:
Bestemmingsplan Kern Beuningen, deelplan 1
Status:
vastgesteld
Plantype:
bestemmingsplan
IMRO-idn:
NL.IMRO.02090000018380-
Artikel 7. bijzondere voorzieningen
Inhoudsopgave
7.1 Doeleindenomschrijving

De als "Bijzondere voorzieningen" op de plankaart aangegeven gronden zijn bestemd voor bijzondere doeleinden, en meer in het bijzonder voor:

  1. een begraafplaats ter plaatse van de aanduiding "begraafplaats";
  2. religieuze, culturele en sociale doeleinden, doeleinden van onderwijs en gezondheidszorg en overheids- en semi-overheidsdiensten, met uitsluiting van bedrijfsinstellingen van openbaar nut, ter plaatse van de aanduiding "bijzondere doeleinden".

Een en ander met de bijbehorende bouwwerken en voorzieningen.

7.2 Bebouwing

De bouwmogelijkheden zijn begrensd door het opnemen van situerings- en maatvoeringseisen voor gebouwen en andere bouwwerken.

7.2.1. Situering gebouwen en andere bouwwerken

De situering van gebouwen en andere bouwwerken is beperkt tot bepaalde zones. Daartoe zijn op de plankaart een "zone hoofdgebouwen" en een "zone geen gebouwen toegestaan" aangegeven.

  1. Gebouwen
    Hoofd- en bijgebouwen bouwen mogen alleen worden uitgebreid en/of gebouwd binnen de op de plankaart aangegeven "zone hoofdgebouwen".
  2. Andere bouwwerken
    Andere bouwwerken en aan gebouwen aan te bouwen kleine bouwwerken – zoals portieken, erkers en balkons – mogen uitsluitend worden uitgebreid en/of gebouwd binnen de op de plankaart aangegeven "zone hoofdgebouwen", "zone bijgebouwen" en/of de "zone geen gebouwen toegestaan".

7.2.2. Maatvoering gebouwen en andere bouwwerken

In dit artikellid worden de mogelijkheden zoals genoemd in 7.2.1.verder begrensd door de maatvoering voor gebouwen en andere bouwwerken te beperken.
De gronden gelegen binnen de "zone hoofdgebouwen" mogen geheel worden volgebouwd voorzover op de plankaart geen percentage is aangegeven. Voor het overige dient de toegestane bebouwing te voldoen aan de eisen zoals deze staan vermeld in de op de volgende pagina opgenomen "Tabel bebouwingsregels woongebied".
Wanneer wordt gebouwd binnen de op de plankaart aangegeven cirkel van de "100 m beschermingszone molenbiotoop" gelden overigens extra beperkingen in maatvoering; zie artikel 12 van deze voorschriften.

De tabel "7.2.2.: maatvoering gebouwen en andere bouwwerken" is voor de webeditie opgenomen in de PDF Bijlagen bij voorschriften