Plan:
Bestemmingsplan Kern Beuningen, deelplan 4
Status:
vastgesteld
Plantype:
bestemmingsplan
IMRO-idn:
NL.IMRO.02090000018380d-
Artikel 13. Gebruiksbepaling
 1. Het is verboden de in dit artikel bedoelde gronden en opstallen te gebruiken of te laten gebruiken in strijd met de bestemming.
 2. Als gebruik in strijd met de bestemming wordt in ieder geval beschouwd:
  1. het gebruik van gronden en opstallen binnen de bestemming "Woongebied" (artikel 5) voor de uitoefening van aan huis verbonden beroepen of bedrijven, behoudens:
   • voor zover deze ter plekke bestaand zijn;
   • vrijstelling conform artikel 5.3.5;
  2. het gebruik van de gronden binnen de bestemming "Woongebied" (artikel 5) voor opslag , behoudens opslag ten behoeve van de woonfunctie;
  3. het gebruik van de gronden en opstallen voor detailhandel, behoudens:
   • binnen de bestemming "Woongebied" (artikel 5) bij aan huis verbonden beroepen of bedrijven voor zover het gaat om een beperkte verkoop in het klein dat direct verband houdt met het aan huis verbonden beroep of bedrijf;
   • binnen de bestemming "Bedrijven" (artikel 8) voor zover het gaat om een ondergeschikte nevenactiviteit dat direct verband houdt met de ter plaatse toegestane bedrijfsactiviteit;
  4. het gebruik van gronden binnen de bestemming "Bedrijven" (artikel 8) voor buitenopslag;
  5. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen bij woningen voor bewoning;
  6. het gebruik van gronden en opstallen voor:
   • een seksinrichting;
   • een coffeeshop.
 3. Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het in lid a. vervatte verbod, indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.
 4. Overtreding van het bepaalde in lid a. is een strafbaar feit als bedoeld in artikel 59 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.