Plan:
Bestemmingsplan Kern Beuningen, deelplan 4
Status:
vastgesteld
Plantype:
bestemmingsplan
IMRO-idn:
NL.IMRO.02090000018380d-
Artikel 11. Archeologisch waardevol gebied (dubbelbestemming)
Inhoudsopgave
11.1 Doeleindenomschrijving

De als "Archeologisch waardevol gebied" op de plankaart aangegeven gronden zijn, behalve voor de ter plaatse aangegeven andere bestemming, mede bestemd voor de bescherming en instandhouding van de archeologische informatie in de bodem.

11.2 Bebouwing

Het nieuw oprichten van bouwwerken is niet toegestaan.

11.3 Vrijstelling t.b.v. oprichten bouwwerken voor de overige bestemmingen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in 11.2. voor het oprichten van bouwwerken ten behoeve van de op de gronden liggende overige bestemmingen overeenkomstig het bepaalde binnen deze overige bestemmingen, indien hiervoor uit hoofde van de bescherming van de archeologische informatie in de bodem geen bezwaar bestaat; daartoe wordt voor de verlening van de bouwvergunning door burgemeester en wethouders advies ingewonnen bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek.
De procedure als bedoeld in artikel 15.1 dient te worden gevolgd.
Voorts zijn de voorschriften van de betreffende andere bestemming van toepassing.