Plan:
Bestemmingsplan Kern Beuningen, deelplan 3
Status:
vastgesteld
Plantype:
bestemmingsplan
IMRO-idn:
NL.IMRO.02090000018380c-
Artikel 15. Procedureregels
Inhoudsopgave
15.1 Bij vrijstelling

De vrijstellingen ingevolge dit plan worden slechts verleend indien de onderstaande procedure is gevolgd:

 1. iedere belanghebbende wordt in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijzen ten aanzien van de voorgenomen vrijstelling kenbaar te maken.
  Het voornemen om vrijstelling te verlenen ligt hiertoe gedurende twee weken ter gemeentesecretarie ter inzage;
 2. de nederlegging wordt bekend gemaakt op de in de gemeente gebruikelijke wijze in één of meer dag- of nieuwsbladen die in de gemeente verspreid worden;
 3. gedurende de termijn van tervisielegging kunnen belanghebbenden hun zienswijzen ten aanzien van de voorgenomen vrijstelling kenbaar maken bij burgemeester en wethouders. Ten aanzien van de beslissing op de zienswijzen wordt een motivering opgenomen in het besluit omtrent verlening van de vrijstelling;
 4. binnen vier weken na het nemen van de beslissing wordt deze medegedeeld aan degene die de zienswijzen kenbaar gemaakt heeft en aan de belanghebbende.

15.2 Bij wijziging

Bij het wijzigen van dit plan, overeenkomstig de opgenomen wijzigingsbevoegdheid ex artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, nemen Burgemeester en Wethouders de volgende regels in acht:

 1. iedere belanghebbende wordt in de gelegenheid gesteld om zijn bedenkingen ten aanzien van het ontwerp van de wijziging kenbaar te maken.
  Het ontwerp van de wijziging ligt hiertoe gedurende twee weken ter gemeentesecretarie ter inzage;
 2. de nederlegging wordt bekend gemaakt op de in de gemeente gebruikelijke wijze in één of meer dag- of nieuwsbladen die in de gemeente verspreid worden;
 3. gedurende de termijn van tervisielegging kunnen belanghebbenden hun bedenkingen ten aanzien van het ontwerp van de wijziging kenbaar maken bij Burgemeester en Wethouders. Ten aanzien van de beslissing op de bedenkingen wordt een motivering opgenomen in het besluit omtrent de vaststelling van de wijziging;
 4. binnen vier weken na het nemen van de beslissing wordt deze medegedeeld aan degene die de bedenkingen kenbaar gemaakt heeft en aan de belanghebbende.