Plan:
Bestemmingsplan Kern Beuningen, deelplan 3
Status:
vastgesteld
Plantype:
bestemmingsplan
IMRO-idn:
NL.IMRO.02090000018380c-
Artikel 8. Bedrijven
Inhoudsopgave
8.1 Doeleindenomschrijving

De als "Bedrijven" op de plankaart aangegeven gronden zijn bestemd voor:

 • maximaal 1 aannemersbedrijf ter plaatse van de aanduiding "aannemersbedrijf";
 • voor wonen alsmede, uitsluitend op de begane grondbouwlaag, voor wijkvoorzieningen, culturele doeleinden, doeleinden van onderwijs/kinderopvang, horeca, winkels, kantoren, praktijkruimten en daarmee overeenkomende dienstverlening ter plaatse van de aanduiding "centrumvoorzieningen 1";
 • voor wonen alsmede, uitsluitend op de begane grondbouwlaag, voor kantoren, praktijkruimten, dienstverlening, ambachtelijke bedrijven met bijbehorende showrooms ter plaatse van de aanduiding "centrumvoorzieningen 2";
 • een bedrijventerrein met lichte bedrijven, zoals genoemd in de categorieŽn 1 en 2 van de als bijlage bij deze voorschriften gevoegde Staat van bedrijfsactiviteiten ter plaatse van de aanduiding "lichte bedrijven"; detailhandel, behoudens als nevenactiviteit van in ter plaatse geproduceerde producten, is niet toegestaan.
 • een verkooppunt van motorbrandstoffen inclusief lpg, is toegestaan uitsluitend ter plaatse van de aanduiding "verkooppunt motorbrandstoffen"; als nevenactiviteit bij het verkooppunt is tevens kleinschalige detailhandel toegestaan;
 • een gemeentewerf annex brandweerkazerne ter plaatse van de aanduiding "gemeentewerf/brandweerkazerne";
 • een koelvriesbedrijf ter plaatse van de aanduiding "koelvriesbedrijf;
 • een schildersbedrijf ter plaatse van de aanduiding "schildersbedrijf";
 • een groothandel in tandartsbenodigdheden bedrijf ter plaatse van de aanduiding "groothandel in tandartsbenodigdheden";
 • een kantoor/praktijkruimte ter plaatse van de aanduiding "kantoor/praktijkruimte".

Een en ander met de bijbehorende bouwwerken en voorzieningen.

8.2 Bebouwing

De bouwmogelijkheden zijn begrensd door het opnemen van situerings- en maatvoeringseisen voor gebouwen en andere bouwwerken.

8.2.1. Situering gebouwen en andere bouwwerken

De situering van gebouwen en andere bouwwerken is beperkt tot bepaalde zones. Daartoe zijn op de plankaart een "zone hoofdgebouwen", "zone bijgebouwen" en een "zone geen gebouwen toegestaan" aangegeven.

 1. Hoofdgebouwen
  Hoofdgebouwen mogen alleen worden uitgebreid en/of gebouwd binnen de op de plankaart aangegeven "zone hoofdgebouwen".
 2. Bijgebouwen
  Bijgebouwen mogen alleen worden uitgebreid en/of gebouwd op gronden gelegen binnen de op de plankaart aangegeven "zone hoofdgebouwen" en/of de "zone bijgebouwen".
 3. Andere bouwwerken en aan gebouwen aan te bouwen kleine bouwwerken.
  Andere bouwwerken en aan gebouwen aan te bouwen kleine bouwwerken – zoals portieken, erkers en balkons – mogen uitsluitend worden uitgebreid en/of gebouwd binnen de op de plankaart aangegeven "zone hoofdgebouwen" en/of de "zone geen gebouwen toegestaan".

8.2.2. Maatvoering gebouwen en andere bouwwerken

In dit artikellid worden de bouwmogelijkheden zoals genoemd in 8.2.1. verder begrensd door de maatvoering van gebouwen en andere bouwwerken te beperken,
De gronden gelegen binnen de "zone hoofdgebouwen" mogen geheel worden volgebouwd. Voor het overige dienen de gronden toegestane bouwwerken dienen te voldoen aan de volgende tabellen:

De tabel "8.2.2.: maatvoering gebouwen en andere bouwwerken" is voor de webeditie opgenomen in de PDF Bijlagen bij voorschriften

8.3 Vrijstellingsbevoegdheid

8.3.1. Vrijstellingsbevoegdheid bedrijfscategorieŽn

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in artikel 8.1. teneinde op de gronden met de aanduiding "lichte bedrijven" bedrijven toe te staan die naar aard en invloed op ruimtelijke ordenings- en milieugebied vergelijkbaar zijn met de in de categorieŽn 1 en 2 vermelde bedrijven, mits:

 1. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het woon- en
  leefmileu;
 2. geen onevenredige hinder wordt toegebracht aan de aangrenzende bedrijven;
 3. de procedure als bedoeld in artikel 15.1 dient te worden gevolgd.

8.3.2. Vrijstelling ten behoeve van hijsinstallaties

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van de in de tabel voor de gronden met de aanduiding "bedrijventerrein" voorgeschreven maatvoeringen teneinde deze met maximaal 5 m te overschrijden indien dit nodig is voor het oprichten van hijsinstallaties.

8.4 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nader eisen te stellen aan de situering van bouwwerken in de directe nabijheid van op de plankaart aangegeven "monumenten". Deze nadere eisen mogen uitsluitend worden gesteld met het oog op de zichtbaarheid en de ruimtelijke uitstraling van het monument.