Plan:
Bestemmingsplan Kern Beuningen, deelplan 3
Status:
vastgesteld
Plantype:
bestemmingsplan
IMRO-idn:
NL.IMRO.02090000018380c-
Artikel 7. Bijzondere voorzieningen
Inhoudsopgave
7.1 Doeleindenomschrijving

De als "Bijzondere voorzieningen" op de plankaart aangegeven gronden zijn bestemd voor bijzondere doeleinden, en meer in het bijzonder voor:

 • onderwijsdoeleinden/kinderopvang ter plaatse van de aanduiding "onderwijsdoeleinden/kinderopvang";
 • het behoud en herstel van de monumentale waarde van de bestaande toren ter plaatse van de aanduiding "torentje kasteel Blankenburg";
 • het behoud en herstel van de monumentale waarde van het bestaande grafmonument ter plaatse van de aanduiding "grafmonument";

een en ander met de bijbehorende bouwwerken en voorzieningen.

7.2 Bebouwing

De bouwmogelijkheden zijn begrensd door het opnemen van situerings- en maatvoeringseisen voor gebouwen en andere bouwwerken.

7.2.1. Situering gebouwen en andere bouwwerken

De situering van gebouwen en andere bouwwerken is beperkt tot bepaalde zones. Daartoe zijn op de plankaart een "zone hoofdgebouwen", en een "zone geen gebouwen toegestaan" aangegeven.

 1. Gebouwen
  Hoofdgebouwen en bijgebouwen mogen alleen worden uitgebreid en/of gebouwd binnen de op de plankaart aangegeven "zone hoofdgebouwen".
 2. Andere bouwwerken
  Andere bouwwerken en aan gebouwen aan te bouwen kleine bouwwerken – zoals portieken, erkers en balkons – mogen uitsluitend worden uitgebreid en/of gebouwd binnen de op de plankaart aangegeven "zone hoofdgebouwen" en/of de "zone geen gebouwen toegestaan".

7.2.2. Maatvoering gebouwen en andere bouwwerken

In dit artikellid worden de mogelijkheden zoals genoemd in 7.2.1.verder begrensd door de maatvoering voor gebouwen en andere bouwwerken te beperken.
De gronden gelegen binnen de "zone hoofdgebouwen" mogen geheel worden volgebouwd voorzover op de plankaart geen percentage is aangegeven. Voor het overige dient de toegestane bebouwing te voldoen aan de eisen zoals deze staan vermeld in de volgende tabel:

De tabel "7.2.2.b: maatvoering gebouwen en andere bouwwerken" is voor de webeditie opgenomen in de PDF Bijlagen bij voorschriften

7.3 Vrijstelling
7.3.1. Vrijstelling andere vorm van bijzondere voorziening

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in 7.1. teneinde binnen een bestemmingsvlak met de nadere aanduiding "onderwijsdoeleinden/kinderopvang" tevens religieuze, culturele en sociale doeleinden, doeleinden van gezondheidszorg en overheids- en semi-overheidsdiensten toe te staan, met uitsluiting van bedrijfsinstellingen van openbaar nut. Deze vrijstelling kan uitsluitend worden verleend met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 1. de nieuwe voorziening vormt geen grotere belasting dan de bestaande voorziening;
 2. er wordt geen onevenredige afbreuk toegebracht aan het woon- en leefmillieu;
 3. voldaan wordt aan de bebouwingseisen, zoals deze voor de onderhavige gronden staan vermeld in artikel 7;
 4. voldaan wordt aan de bepalingen ingevolge de Wet geluidhinder;
 5. de procedure als bedoeld in artikel 15.1 is gevolgd.